Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi procedury otrzymywania i rozpatrywania wiadomości w imieniu Urzędu Podatkowego, przesłanych w formacie elektronicznym.

1. Oficjalna strona internetowa www.sfs.md jest dodatkowym sposobem zapewnienia prawa do zwracania się w imieniu państwowych służb skarbowych .

2. Komunikaty w formacie elektronicznym będą rozpatrywane w przypadku konkretnego opisu pytania lub propozycji z dziedzin działalności Państwowej Służby Skarbowej.

3. Wnioski składane w postaci elektronicznej powinny zawierać imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail składającego petycję oraz muszą być podpisane podpisem elektronicznym.

4. Przy przedstawianiu i sprawdzaniu wiadomości elektronicznych gwarantuje się poufność danych osobowych i przekazywanych informacji.

5. Treść adresu powinna być zwięzła (objętość tekstu nie może przekraczać 2000 znaków).

6. W przypadku, gdy specyfika zadanego przez Państwa pytania należy do kompetencji Państwowej Służby Podatkowej, rozpatrzy ona przesłanie.

7. Wnioski rozpatrywane są w ciągu 30 dni, a nie wymagające dalszego rozpatrywania i rozpatrywania w ciągu 15 dni od daty rejestracji.

8. Jeżeli wniosek nie należy do jego właściwości, to w ciągu 5 dni Państwowa Służba Skarbowa prześle go do organu uprawnionego do rozpatrzenia i poinformuje o tym osobę, która złożyła wniosek.

9. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w art. 72 ust. 3 lub art. 75 ust. 1 lit. c) -e) Kodeksu administracyjnego, wnioskodawca jest informowany o stwierdzonych brakach i otrzymuje rozsądny czas na ich usunięcie. Jeżeli składający petycję nie usunie braków w wyznaczonym terminie, petycja nie zostanie rozpatrzona.

10. Petycje anonimowe lub złożone bez wskazania adresu pocztowego lub elektronicznego składającego petycję nie będą rozpatrywane.

11. Petycje adresowane po raz drugi, niezawierające nowych argumentów lub informacji, nie będą rozpatrywane ponownie, o czym składający petycję jest informowany na piśmie lub w formie elektronicznej.

12. Po zapoznaniu się z wiadomością otrzymasz elektroniczną odpowiedź na adres e-mail wskazany w wiadomości.

Dolnośląskie
Kujawsko Pomorskie
Lubuskie
Lubelskie
Łódzkie
Małopolska
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie

Informacje ogólne. Urząd Migracji i Azylu jest jednostką Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, odpowiedzialnym za promowanie i realizację polityki państwa związanej z imigracją cudzoziemców w Republice Mołdawii, udzielanie cudzoziemcom ochrony w naszym kraju, zapewnianie i koordynowanie działań integracja kulturowa cudzoziemców.

Jednocześnie Urząd Migracji i Azylu odpowiada za zwalczanie nielegalnego pobytu cudzoziemców na terytorium Republiki Mołdawii, polegającego na wykrywaniu i dobrowolnym lub przymusowym wydalaniu cudzoziemców z kraju, czy stosowaniu środków ograniczających ( np. stosowanie zakazów wjazdu na określony czas).

Urząd monitoruje również przepływ migracji i zapewnia rejestrację cudzoziemców wjeżdżających do Republiki Mołdawii przez region Naddniestrza.

Biuro posiada biura na szczeblu centralnym i regionalnym (Bălţi, Comrat, Cahul), w tym sześć terytorialnych biur rejestracji cudzoziemców wjeżdżających do Republiki Mołdawii przez region naddniestrzański.

Legalny pobyt to zestaw środków dla cudzoziemców zamierzających wyemigrować lub przebywających już na terytorium Republiki Mołdawii, takich jak: wydawanie zaproszeń, przedłużanie wiz oraz przyznawanie prawa do pobytu w kraju w zależności od przyczyny imigracji (wykształcenie, integracja rodziny, praca, zajęcia religijne itp.). Azyl i integracja.

Azyl i integracja to najbardziej wrażliwe obszary działalności urzędu. W przypadku pozytywnej decyzji cudzoziemcy pochodzący z różnych obszarów konfliktu zbrojnego otrzymują status uchodźcy lub beneficjenta ochrony humanitarnej w Republice Mołdowy.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację poszczególnych osób, na wniosek urzędu rząd zgodził się na przyznanie zwrotnej pomocy finansowej w wysokości 675 lei miesięcznie.

Podobnie, w celu dostosowania ram krajowych do standardów społeczności międzynarodowej w tej dziedzinie, wprowadzono zmiany do ustawy 270 z 2008 r. O azylu, w tym mechanizmy interakcji i koordynacji działań związanych z integracją cudzoziemców o różnych strukturach, takich jak: be: Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej i Rodziny, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Edukacji, Urząd Miasta Kiszyniowa itp.

Zwalczanie nielegalnego pobytu cudzoziemców i ograniczanie napływu nielegalnych migrantów tranzytowych przez Republikę Mołdawii do innych państw Unii Europejskiej to zobowiązanie Republiki Mołdawii podjęte w ramach Umowy o stowarzyszeniu i liberalizacji reżimu wizowego z UE.

W 2013 r. W urzędzie utworzono biura regionalne do walki z nielegalnym pobytem cudzoziemców na północy, w centrum i na południu. Przeszkolenie kadr, zastosowanie nowych metod pracy, korzystanie z baz danych w terenie, zapewnienie wsparcia metodycznego identyfikacji cudzoziemców na terytorium oraz koordynowanie działań z kilkoma podmiotami MSW, znacząco zwiększyły wydajność i efektywność pracy urzędu.

W 2015 r. Po raz pierwszy wszczęto kontrole legalności dokumentacji cudzoziemców pracujących w przedsiębiorstwach z kapitałem mieszanym (ponad sześć tysięcy przedsiębiorstw), pobytu cudzoziemców z państw wysokiego ryzyka (zweryfikowano ok. 8 tys. Osób w 14 stanach) oraz miejsca zamieszkania 500 osób objętych systemem azylowym Republiki Mołdawii.

Opracowanie materiałów analitycznych z zakresu migracji i azylu. Biuro zapewnia opracowywanie i coroczną edycję Rozszerzonego Profilu Migracyjnego, który zawiera ponad 160 wskaźników statystycznych z tego zakresu.

Przygotowano również pierwszy raport analityczny „Analiza ryzyka w zakresie migracji i azylu”. Sprawozdanie zawiera ocenę danych pierwotnych i statystycznych sporządzonych przez BMA, odpowiednią analizę obowiązków Urzędu, w tym sytuacji w terenie, opis wydarzeń, zagrożeń, zagrożeń migracyjnych i azylowych.

Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie

Art. 157. – Zaległe zobowiązania podatkowe Orzecznictwo , Czasopisma (3), Wzory (1)
1. Zaległe zobowiązania podatkowe oznaczają:

a) zobowiązania podatkowe, których termin płatności lub termin płatności został zachowany;
Odstępstwa (1)

b) różnice między głównymi i pomocniczymi obowiązkami podatkowymi określonymi w decyzji podatkowej, chociażby termin płatności przewidziany w art. 156 ust. (1) .

(2) Za zaległe zobowiązania podatkowe nie uważa się:

a) zobowiązania podatkowe, w odniesieniu do których ułatwienia płatnicze zostały udzielone i są w trakcie realizacji, zgodnie z prawem, jeżeli nie został dotrzymany termin płatności przewidziany w ustawie o udzieleniu kredytu;
Zmiany (1), Referencje (1)

b) zobowiązania podatkowe określone w aktach administracji skarbowej, których wykonanie jest zawieszone na podstawie ustawy o postępowaniu administracyjnym nr. 554/2004 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami;

c) zobowiązania podatkowe z przyszłymi terminami płatności ustalone w planie naprawy sądownictwa zatwierdzonym zgodnie z prawem.

(3) Nie uważa się, że podatnik ma zaległe zobowiązania podatkowe w sytuacji, gdy kwota zobowiązań podatkowych zapisana w zaświadczeniu podatkowym wydanym przez organ podatkowy jest mniejsza lub równa kwocie do zwrotu / zwrotu. Wspomina o tym poświadczenie skarbowe.
Zmiany (2), Czasopisma (1)

Art. 158. – Świadectwo podatkowe wydane przez centralny organ skarbowy Wdrożenia (2), Odstępstwa (3), Orzecznictwo , Czasopisma (3)
(1) Zaświadczenie o zaświadczeniu podatkowym wydaje właściwy centralny organ skarbowy na wniosek podatnika / płatnika. Zaświadczenie wydawane jest także z urzędu lub na wniosek innych organów publicznych, w przypadkach i na warunkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, a także na wniosek każdej osoby posiadającej akcje spółki.